Medezeggenschapsraad

 
Dhr. Maurice Prop leerkracht  
Mw. Annelies Hendrikx   leerkracht Secretaris
Mw. Karin Conings leerkracht  
Mw. Inge Matthijs ouder  
Dhr. Paul Visschers ouder Voorzitter
Dhr. Rob Janssen ouder  

Correspondentieadres:

MR Basisschool Sint Martinus
Op de Windhaspel 4
6191 LC Beek
(T) 046 4280500
(E) mr.martinus@kindante.nl

 Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf
al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan,
en deze behartigd. Kwaliteitsbevordering wordt nagestreefd. De MR probeert een sfeer
van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de
hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.


Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is
afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie
personeelsleden en drie ouderleden.

 

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

In de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (dd. 1 januari 2007) is beschreven welke bevoegdheden de MR heeft. Deze zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.

Algemene bevoegdheden

Het recht op informatie: dit houdt in dat het bestuur aan de MR alle inlichtingen, die de MR redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van zijn taak, tijdig verstrekt.

Het recht op overleg: de MR heeft recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan) over alle zaken die de school betreffen.

Initiatiefrecht: dit houdt in dat de MR zelf over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bestuur kan doen en standpunten hierover duidelijk kan maken.

Bijzondere bevoegdheden

Instemmingsrecht: het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bestuur vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het schoolbestuur kan
zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het
besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

In de WMS staat beschreven dat de voltallige MR onder meer advies moet worden gevraagd omtrent de navolgende aangelegenheden:

a.       verandering onderwijskundige doelstellingen;
b.       vaststelling/wijziging schoolplan/leerplan/zorgplan;
c.       vaststelling/wijziging schoolreglement;
d.       vaststelling/wijziging beleid met betrekking ondersteunende activiteiten ouders;
e.       vaststelling/wijziging regels op gebied veiligheid/gezondheid/welzijn;
f.        aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen vanuit bevoegd gezag;
g.       vaststelling/wijziging klachtenregeling;
h.       overdracht/fusie school;

Adviesrecht: bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bestuur advies moet vragen aan de MR. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. . Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. In de WMS staat beschreven dat de voltallige MR onder meer advies moet worden gevraagd omtrent de navolgende aangelegenheden:

a.       vaststelling/wijziging hoofdlijnen meerjarig financieel beleid;
b.       beëindiging/inkrimping/uitbreiding werkzaamheden school;
c.       aangaan/verbreken/wijzigen duurzame samenwerking met andere instelling;
d.       deelnemen/beëindigen onderwijskundig project of experiment;
e.       vaststelling/wijziging beleid mbt organisatie school;
f.        aanstelling/ontslag schoolleiding;
g.       vaststelling/wijziging concrete taakverdeling binnen scholleiding;
h.       vaststelling/wijzigen beleid mbt toelaten/verwijderen leerlingen;
i.         regeling vakantie;
j.         nieuwbouw of verbouwing school;
k.       vaststelling/wijziging beleid mbt onderhoud school;
l.         vaststelling/wijziging beleid naschoolse opvang;

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden.
In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die
zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling
en beleid ten aanzien van nascholing van het team. En dat de oudergeleding
instemmingbevoegdheid heeft over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van
grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de
onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang
(overblijven).

Wat is het verschil tussen MR en de oudervereniging?

  • In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders; in de oudervereniging zitten alleen ouders.
  • De oudervereniging is een vereniging van ouders.
  • De oudervereniging organiseert daadwerkelijk activiteiten; vaak samen met school. De MR richt zich voornamelijk op het beleid van school.
  • De MR is de "formele" gesprekspartner van school die wettelijk is ingesteld. Wettelijk gezien heeft de oudervereniging alleen een adviesrecht richting de MR;
  • de MR heeft een wettelijk bevoegdheid; de oudervereniging niet.

MR Basisschool St. Martinus Beek